Persondatapolitik

Dataansvar
Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Kontaktoplysninger
Vi sikrer fair og transparent databehandling

Behandling af persondata
Vi anvender denne type data om dig
Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Brug af cookies
Cookies, formål og relevans
Vi indhenter dit samtykke

Adgang til dine data & rettigheder
Din adgang til at rette oplysninger
 

DATAANSVAR
 
Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Al behandling af personlige oplysninger, som genereres via denne hjemmeside vil være i fuld overensstemmelse med den nationale lovgivnings regler om behandling af personlige oplysninger.

Kontaktoplysninger
MALACUS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Betina Mikkelsen
Firmanavn: Malacus ApS
Adresse: Søndergade 20. 1. sal, 9000 Aalborg
CVR: 36730978
Telefonnr.: +45 30309624
Mail: kontakt@malacus.dk
Website navn: https://www.malacus.dk

SSL

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

BEHANDLING AF PERSONDATA

Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. Samt for at kunne levere dit køb foretaget på hjemmesiden.

De data, vi anvender, omfatter:

Almindelige persondata
I nogle tilfælde har vi behov for at sammenstille dine data med data, vi modtager fra andre aktører, fx fra sociale medier. Hvis sammenstillingen kan afsløre din identitet og oplysninger er af privat eller følsom karakter, indhenter vi dit samtykke til behandlingen. Inden vi eventuelt sammenstiller data, vurderer vi, om der er risiko for, at behandlingen har negativ effekt på din privatlivsbeskyttelse. Hvis det er tilfældet, oplyser vi dig om behandlingen og dens formål og beder om dit samtykke til fortsat behandling. Du kan gøre indsigelse mod denne form for databehandling og har ret til at få behandlingen begrænset, hvis du mener, de data, vi sammenstiller om dig, er unøjagtige. 

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at udsende målrettet nyheds- og kampagnemails.

Behandling af dit køb og levering af vores ydelse

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. Vi vil gerne være sikre på, at vi kun behandler persondata, der er nødvendige for hvert af vores bestemte formål. Derfor er det indlejret i vores it-systemer, at der alene indsamles den datamængde, der er nødvendig. Det sikres også automatisk, at omfanget af behandlingen ikke er unødigt stort, og opbevaringstiden ikke er for lang. For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter vi også løsninger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Der er også indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til data.  

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer. For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i et behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed. Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande. Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, sikre vi os at deres niveau for persondatabeskyttelse passer til de krav, vi har opstillet i denne politik efter gældende lovgivning.

Vi stiller bl.a. krav til behandlingen af data, til informationssikkerheden og til opfyldelse af de rettigheder, du har i forhold til fx at modsætte dig profilering og indgive klage til Datatilsynet.  

SIKKERHED

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre dine personlige oplysninger, og denne hjemmeside har truffet sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte mod tab, misbrug og ændring af de oplysninger, vi har kontrol over.

Cookies, formål og relevans
Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Slet eller slå cookies fra i browseren 
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge. Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

C
ookies på malacus.dk

Vi bruger følgende cookies på hjemmesiden: 

·  Google Analytics Sessions Cookies - monitorering af trafik, brugen af websitet etc.

ADGANG TIL DINE DATA & RETTIGHEDER

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig. Hvis du anmoder om det, oplyser vi dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Kontakt, ændring og opdatering af privatlivspolitikken
Malacus ApS forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred. Vi holder os løbende orienteret om lovgivningen ved at deltage i FDIHs briefinger.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du kontakte Dataansvarlig Betina Mikkelsen via e-mail kontakt@malacus.dk eller på +45 30 30 96 24

Sidst opdateret d. 9. januar 2017